واحد پسرانه

سال تحصیلی 91-1390

 رشته شیمی
رتبه دوم
رامین نصیری

 


سال تحصیلی90-1389رشته فیزیک
رتبه ی دوم
مهدی حمامی