.

پیشرفت تحصیلی 91-1390

امین صادقی
(چهارم تجربی)
رتبه 5 منطقه

امیر کریمی
(چهارم ریاضی)
رتبه 7 منطقه

رضا نرگس زاده
(چهارم ریاضی)
رتبه 5 منطقه

رامین نصیری
(سوم ریاضی)
رتبه 10 منطقه