دانش آموزان برتر نوبت دوم سال تحصیلی 91-90


 رتبه اول: امین صادقی

 رتبه دوم: ساجد یوسفی

 رتبه سوم: نیما حامدیان

 
       

 رتبه اول: شاهین شکوری

رتبه دوم: محمدصادق صابری

 رتبه سوم: علیرضا امین نراقی

 رتبه سوم: رضا روزخوش

     

 

رتبه اول: رامین نصیری

رتبه دوم: مهدی حمامی

 رتبه سوم: آرتین ولی پوری

 
       

 

 رتبه اول: امیر کریمی

رتبه دوم: سید سهیل شریفی اصل

 رتبه سوم: رضا نرگس زاده

 
       

 

رتبه اول: سید پوریا حسینی

رتبه دوم: هادی عطائی

 رتبه سوم: پویا محمدی