سال تحصیلی 91-90
رتبه ی اول بدمینتون ناحیه 2 کرج
:
مهدی حمامی
*مشاهده نمایید*
سال تحصیلی 90-89

رتبه ی اول بدمینتون ناحیه 2 کرج :
مهدی حمامی

رتبه ی سوم بدمینتون ناحیه 2 کرج :
سهیل شریفی