سال تحصیلی 93-92
مقام اول رشته بوکس رده سنی جوانان در استان البرز:
امیرحسین احمدوند
سال تحصیلی 92-91
رتبه ی اول تنیس روی میز ناحیه 2 کرج :
علی انوری
*مشاهده نمایید*
سال تحصیلی 91-90
رتبه ی اول تنیس روی میز ناحیه 2 کرج :
اشکان مالداران
رتبه ی سوم تنیس روی میز ناحیه 2 کرج :
پارسا رحیمی
*مشاهده نمایید*

سال تحصیلی 90-89
رتبه ی اول تنیس روی میز ناحیه 2 کرج :
اشکان مالداران
رتبه ی سوم تنیس روی میز انفرادی و تیمی استان البرز:
اشکان مالداران
*مشاهده نمایید*