سال تحصیلی 90-89
رتبه ی دوم بسکتبال استان البرز:
حمید رضا زارع