سال تحصیلی 90-89
نفر اول آمادگی جسمانی:
محمدرضا دارابی و محمد صادق فاتح