سال تحصیلی 90-89
مقام اول تکواندوی نوجوانان کشور:
عباس صفائیان
*مشاهده نمایید*