سال تحصیلی 93-92
رتبه سوم مسابقات احکام
محمدمحسن نصراله زاده

سال تحصیلی 92-91
 رتبه دوم مسابقه انشای نماز ناحیه 2 کرج:
متین خلیلی
سال تحصیلی 92-91
 رتبه سوم مسابقه صحیفه سجادیه ناحیه 2 کرج:
امین پالیزوان