دانش آموزان برتر میان ترم دوم سال تحصیلی 92-91

 

کلاس اول A
محمدامین کردفروشانی
رتبه اول
سینا فصیح
رتبه دوم
امیرحسین قزوینی
رتبه دوم

                      


کلاس اول Bامین پالیزوان
رتبه اول

آرش باقیان
رتبه دوم
سجاد اکبری
رتبه سوم


کلاس دوم ریاضی
امین صادقی
رتبه اول
امیرحسین حسین خانلو
رتبه دوم
مهدی ابوالحسنی
رتبه سوم


کلاس دوم تجربی


امیرعرفان خوشیاری
رتبه اول
نیما حامدیان
رتبه دوم
امیرحسین شیخ الاسلامی
رتبه سومکلاس سوم ریاضی

علیرضا کمائی
رتبه اول
شاهین شکوری
رتبه دوم
رضا روزخوش
رتبه سوم