سال تحصیلی 89-88
مقام سوم قهرمانی استان تهران
عادل حبیبی
*مشاهده نمایید*

سال تحصیلی 92-91

مقام اول قهرمانی استان البرز
مقام دوم قهرمانی توابع استان تهران
امیرحسین احمدوند
*مشاهده نمایید*

سال تحصیلی 93-92
مقام سوم مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ
مقام دوم کیک بوکسینگ قهرمانی کشور

مقام دوم سبک سورنا قهرمانی کرج
محمد زاده گرمی
*مشاهده نمایید*