دوره اول متوسطه  
مدیر: آقای دیانی
 
معاون آموزشی: آقای سامندر
 
معاون پرورشی: آقای شمس
 
معاون IT: خانم خراسانی
 
معاون اجرائی: خانم سوری
 
معاون پیگیری آموزشی: آقای نامور
 
  دوره دوم متوسطه  
مدیر: آقای احمدوند
 
معاون آموزشی: آقای صفاری
 
معاون پرورشی: آقای شمس
 
معاون IT: خانم خراسانی
 
معاون اجرائی: خانم سوری
 
معاون پیگیری آموزشی: آقای نامور
 
پشتیبان آموزشی: آقای حسین پور